Aruanded ja dokumendid

Põlva Haigla AS tegevusaruanne 2023

Põlva haiglas on sise-kirurgia-taastus- ja õendusabi osakonnad, kus anname erakorralist meditsiiniabi, ravime sisehaigusi ja teeme operatsioone. Põlva haigla erakorralise meditsiini osakonnas osutame vältimatut abi nii kiirabiga toodud kui ka ise haiglasse pöördunud inimestele. Lähtuvalt haiguslikust seisundist suuname patsiendi statsionaarsele haiglaravile või nõustamise järgselt koju, kus ta jääb enamasti perearsti jälgimisele. Vajalikke uuringuid ja analüüse teeme ööpäevaringselt. Lähtuvalt patsiendi seisundist teeme koostööd teiste Lõuna-Eesti haiglatega kvaliteetse teenuse pakkumiseks.

Põlva Haigla ämmaemanduskeskus toetab naisi ja peresid lapseootuse eel ja ajal ning sünnituse järgselt. Pakutakse iseseisvat ämmaemandusteenust. Ravitakse naistehaigusi ja nõustatakse günekoloogilistel teemadel. Ämmaemanduskeskus sai endale eelmisel aastal uue kuulmisskriiningu aparaadi ja kardiotokograafi aparaadi (KTG), mis on väga vajalikud igapäevatöös naiste ja peredega, et pakkuda kõrge kvaliteediga teenuseid. Keskusel on hea meel, et peredel on võimalik kohapeal teostada uuringuid ilma, et nad peaksid selleks kaugemale sõitma. Soovime olla jätkuvalt olemas peredele nende kodukohas ja pakkuda igakülgset tuge pereks kasvamisel.

Osutame erinevat tüüpi taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuseid. Põlva haiglas on iseseisev statsionaarne õendusabi osakond. Pakutakse koduõenduse võimalust ning koolitervishoiu teenust. Haiglas on vaimse tervise kabinet, et toetada psühhiaatrilise abiga lapsi ja noori.

Haigla juurde kuulub esmatasandi tervisekeskus koos perearstide ja pereõdedega. Tervisekeskuses töötab 7 perearsti ja 15 pereõde, kellega käib tihe koostöö.

2023.aasta osutati Põlva haiglas tervishoiuteenused mahus 11, 4 miljoni euro eest, sealhulgas Tervisekassale 9,75 miljoni euro eest. Tervisekassa leping täideti 102%-liselt ning ravijuhtude osas 114%. 2023.aasta oktoobris avati täiendavad 10 voodikohta, s.t. kokku 18 voodikohta taastusravi statsionaarse ravi tarbeks, mis on hea algus Lõuna-Eesti taastusravikeskuse loomiseks. 2023. aasta keskmine voodikohtade arv suurenes 92 voodikohale (2022.aastal keskmiselt avatud 90 voodikohta).

Investeeringuid põhivarasse tehti 2023. aastal kokku summas 1,5 miljonit eurot (2022.aastal 0,4 miljonit eurot). Põlva haigla sai sihtfinantseeringuid põhivara soetuseks kokku summas 1,03 miljonit eurot. 2023.aastal alustati erakorralise meditsiini osakonna ruumide renoveerimisega. Isolatsioonipalatid valmisid aasta lõpuks ning kogu osakond valmib hiljemalt 2024. aasta kevad-suvel. Projekti tulemusena suudame pakkuda kvaliteetset ning tänapäeva nõuetele vastavat erakorralist meditsiinilist abi. Investeeriti elektri toimepidevuse suurendamisse soetades uue peajaotla ning generaatori koos kütusemahutiga. Projekti tulemusena on kogu haigla kaetud avariigeneraatoriga ning elektri kadumisel suudab haigla iseseisvalt hakkama saada vähemalt 72 tundi. Soetati uus patsiendiveo kaubik patsientide paremaks ning ohutumaks transpordiks.

Ravitegevus

2023. aastal teostati Põlva haiglas 19781 arsti vastuvõttu, mis on 0,5% rohkem, kui eelneval aastal. Õe- ja ämmaemandate iseseisvate vastuvõttude arv kasvas 408 võrra ehk 9,2 % võrreldes eelmise aastaga.

2023. aastal on Põlva haigla statsionaarsel ravil viibinud ja haiglast välja kirjutatud patsiente 3% vähem kui 2022. aastal, see-eest suurenes oluliselt (19%) päevaravil viibinud patsientide arv.

Voodihõive on 2023 aasta andmetel keskmiselt 72%. Ravikestvus aktiivravis on suurenenud 0,5 päeva võrra.

Kirurgilise profiili ravimaht on suurenenud 2023 aastal. Statsionaaris opereeritud patsientide hulk on suurenenud 0,7 %. Päevaravis opereeritud patsientide arv on tõusnud 12%, võrreldes eelneva perioodiga. Aina enam pakutakse patsientidele võimalust saada laparoskoopilist kubemesonga kirurgiat, aga ka seedetrakti endoskoopilisi uuringuid sedatsioonis.

Erakorralise meditsiini osakonda pöördus 2023 aasta jooksul 2,1% e 120 patsienti rohkem kui 2022 aastal. Erakorralistest haigetest hospitaliseeriti Põlva haiglasse 15%, 4% abivajajatest suunati edasi kõrgema etapi haiglasse ja 81% ei vajanud haiglaravi ja suunati kodusele ravile.

Õendusabis on 2023 aastal abi saanud 36 haiget vähem ehk langus eelmise aastaga on 7,3% ja ravikestus on tõusnud 1,6 päeva võrra.

Keskkonnahoidlik haigla

Aastal 2023 jätkas Põlva haigla keskkonnateemadega tegelemist ning liikumist keskkonnahoidlikuma haigla suunas. Jätkati eelmise aasta süsiniku jalajälje hindamise tulemusel valminud arvutusmudeli uuendamist ning mõõdeti 2022. aasta andmete põhjal haigla süsiniku jalajälge. Põlva Haigla 2022. aastal oli süsiniku jalajälg 2 282 tonni CO2ekvivalenti, millest suurema osa (63%) moodustavad kaudsed heited. Kaudsetest emissioonidest suurima mõjuga on töötajate tööle-koju sõitmine (496 t CO2ekv), sisseostetud meditsiinitarvikud (299 t CO2ekv) ja jäätmed (262 t CO2ekv). Kogu süsiniku jalajälg on eelneva aastaga võrreldes vähenenud 1% võrra.

Kaudsetest heidetest tingitud mõjude vähendamiseks toimib haiglal töötajate jaoks 2022. a lõpus käima pandud ühisbussiliin Tartu-Põlva marsruudil, et vähendada autodega üksi sõitvate töötajate arvu. Samuti rajati tervislikuma ja keskkonnasäästlikuma transpordivahendi kasutamise soodustamiseks rattamaja, kus saab jalgratast mugavalt ja turvaliselt hoiustada. Lisaks tõhustati sorteerimist ning lisati kõikidesse osakondadesse biojäätmete kogumiskastid.

Aastal 2023 juurutati EMAS-i keskkonnajuhtimissüsteem haiglas, koostati keskkonnaaruanne ning pandi paika tegevuskava haigla kliimamõjude vähendamiseks. Aasta lõpus läbiti edukalt ka sertifitseerimisauditid ning 2024.aasta algul loodetakse saada ametlik registreerimistunnistus.

Patsientide rahulolu

Patsientide rahuolu hindamiseks viime sobiva regulaarsusega läbi patsientide rahuolu uuringuid, toimib patsientide kaebuste ja ettepanekute süsteem ja aina rohkem kasutatakse patsientide ohutusjuhtumite infosüsteemi.

Statsionaarse ravi patsientide rahulolu uuring viidi läbi aprillis 2023. Põlva haiglas osutatud teenusega olid 87% vastanutest väga rahul ja üldiselt rahul.

Patsientide ohutusjuhtumite infosüsteemis oli aruandeaastal teateid 9. Patsientide kirjalikke tänuavaldusi oli 19, neist 40% EMO töötajatele.

Põlva haiglas töötas 31. dets 2023 seisuga 391 töötajat (+ 16 töötajat võrreldes 2022. aastaga). Töötajate keskmine töösuhte kestus Põlva haiglas oli 11,4 aastat.

19781

ambulatoorset arsti vastuvõttu

6003

EMOsse pöördumist

4821

õe- ja ämmaemanda iseseisvat vastuvõttu, sh kaugvastuvõtud

1987

patsienti raviti statsionaaris

923

päevaravi haiget