Põlva haiglas käib ravitöö kõrvalt aktiivne teadustöö

Põlva haigla taastusravi osakonna logopeed Anne Urikol ja kaasautoritel valmis uurimus logopeedilise ravi kättesaadavusest Eesti tervishoiusüsteemis, millest selgus, et logopeediline abi Eestis on ebaühtlane ja ravimaht vähenemas.

Tegemist on esimese Eesti tervishoiusüsteemis läbi viidud logopeedilise ravi osutamist hõlmava teadusuuringuga, kuhu kaasati kõik aastatel 2010-2022 Haigekassa rahastusel teostatud logopeedilised raviteenused Eestis.

Uuringu tulemused näitasid, et 2022. aasta lõpuks langes logopeedilise raviteenuse maht 2012. aasta tasemele.

„Peamine järeldus on see, et logopeede ei jätku igale poole ja neid tuleb hoida. Teenust ei saa osutada kui spetsialisti ei ole. Nõudlust on, aga pakkumist ei suudeta täita,“ ütles Põlva haigla taastusravi teadusuuringute töörühma liige logopeed Anne Uriko.

Seejuures uuris Põlva haigla töörühm tervishoiusüsteemis osutatud logopeedilise raviteenuse kogumahtu ning regionaalseid erinevusi ja ajalisi trende aastatel 2010–2022.

Uriko sõnul erines piirkondlikult osutatud logopeedilise ravi maht 1000 elaniku kohta omavalitsustes kuni 367 korda. Piirkondlikult ebaühtlaselt kättesaadav ravi tingis patsientide rände teenuse järele kodumaakonnast väljapoole, sh üle Eesti.

„Raviränne ja kaugteenuse kasutusele võtmine ravivajadust katta pole suutnud. Eelnev viitab vajadusele üle vaadata tervishoiusüsteemi võimekus osutada nii praegu kui ka tulevikus Eesti erinevates piirkondades logopeedilist ravi,“ leiab Uriko.

Kui suured tõmbekeskused Harjumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Tartumaa suudavad suuremalt jaolt oma piirkonna patsiendid ise ära teenindada, siis Põlva suudab suurte keskuste kõrval ära teenindada vähemalt pooled logopeedilise ravi vajajad.

„Meil käib aktiivne teadustegevus taastusravi uurimisel. Logopeedia teenuse olukorra kaardistus võiks olla oluline sisend tervishoiupoliitika kujundamiseks,“ leiab uuringu kaasautor taasturavi osakonna juhataja Pärt Prommik.

Prommiku sõnul on taastusravi uurimine üks haigla põhifookuseid ja aitab muuta taastusravi teaduspõhisemaks.

„Põlva haiglas toimuv teadustöö näitab, et teadust on võimalik teha ka väiksemas keskuses, kui see on haigla prioriteet,“ leiab Prommik.