Patsiendid hindasid Põlva haigla ambulatoorse arstiabi väga heaks

Põlva haigla viib regulaarselt läbi patsientide rahuolu uuringuid. 2024. aastal hinnati patsientide rahulolu ambulatoorse arstiabiga. Uuringu eesmärgiks oli patsiendikogemuse parendamine järgnevatel aastatel ja patsientide osaluse suurendamine teenuste korraldamisel.

Uuring viidi läbi aprillis, hinnati rahuolu 12 ambulatoorset teenust osutava vastuvõtu kabineti tööga. Uuringu küsimustele sai vastata kas paberankeedil vahetult peale vastuvõttu või hiljem elektroonselt. Vastamine oli vabatahtlik ning anonüümne. Uuringus osales 448 patsienti, neist naisi 78% ja mehi 22%. 30% patsientidest olid günekoloogi või ämmaemanda vastuvõtult, mistõttu on naiste osakaal vastanute hulgas kõrge. Küsitluses osalenute keskmine vanus oli 47 aastat.

Patsiendid hindasid vastuvõtu vastavust nende ootustele 10-punktilisel skaalal, et anda soovitus vastuvõtu paremaks korraldamiseks. 66 vastanut andsid lisaks punktidele ka sõnalise soovituse või hinnangu vastuvõtule. Täielikult (10 punkti) vastas patsientide ootustele 69% hinnatud vastuvõttudest, pigem vastas patsientide ootustele 8% (9 punkti), seega võime lugeda ootustele vastavaks 77% vastuvõttudest.

Saadud hinnangu põhjal on arvutatud soovitusindeks (NPS). Soovitusindeks NPS näitab patsiendi rahulolu teenuse osutajaga ja on seega ka patsiendi lojaalsuse näitaja teenuse osutajale. NPSi väärtused ulatuvad -100st (kõik on rahulolematud) kuni +100ni (igaüks on rahul). Heaks näitajaks peetakse juba nullist kõrgemat tulemust, samas kui NPS +50 peetakse juba suurepäraseks tulemuseks.

Patsientide poolt haiglale antud NPS on +90,5. Seega võib öelda, et 2024. a. ambulatoorse arstiabi patsientide hinnang Põlva haigla tööle on väga hea.

Enim oldi rahul arstide/ämmaemandate/õdede suhtumisega patsienti ja patsiendile vastuvõtul pühendatud ajaga (rahulolu 91%). Parem võiks olla vastuvõtu privaatsus, selgitused analüüside, uuringute ja ravimite kasutamise kohta, patsiendi kaasamine teda puudutavatesse otsustesse ja juhiste andmine edaspidiste tervisemuredega toimetulekuks (rahulolu 86% – 82%). Probleemsemad on vastuvõtu- ja uuringukabinettide asukoha leidmine, vastuvõtu broneerimine vajaliku spetsialisti juurde ja vastuvõtule saamise ooteaeg.

Lisainfo
Miia-Kersti Sultsmann
Põlva Haigla kvaliteedispetsialist
miia.sultsmann@polvahgl.ee

Avaldatud: 27.06.2024