Patsientide hinnang ambulatoorsele arstiabile Põlva haiglas

Põlva haigla viis ajavahemikus mai–juuni läbi patsientide rahulolu-uuringu, milles osales 271 patsienti. Rahulolu-uuring hõlmas ambulatoorsel vastuvõtul käinud patsiente ning selle eesmärgiks oli patsiendikogemuse parendamine järgnevatel aastatel ja patsientide osaluse suurendamine teenuste korraldamisel.

Uuringus hinnati rahuolu  12  ambulatoorset teenust osutava vastuvõtu kabineti tööga.  Uuringu küsimustele sai vastata kas paberankeedil vahetult peale vastuvõttu või hiljem elektroonselt.  Vastamine oli vabatahtlik ning anonüümne. Uuringus vastanuid oli 78% naisi  ja 22% mehi.  30% patsientidest olid günekoloogi või ämmaemanda vastuvõtult, mistõttu on naiste osakaal vastanute hulgas kõrge. Küsitluses osalenute keskmine vanus oli 52 aastat.

Patsientidel oli võimalus anda hinnang 10-punktilisel skaalal, kuivõrd vastas viimane vastuvõtt nende ootustele ja kirjutada ka sõnaliselt, kuidas Põlva Haigla saaks vastuvõttu patsiendi jaoks veel paremini korraldada. 66 patsienti vastanutest andis lisaks punktidele ka sõnalise soovituse või hinnangu vastuvõtule. Täielikult (10 punkti) vastas patsientide ootustele  74 %  hinnatud vastuvõttudest. Saadud hinnangu põhjal on arvutatud  soovitusindeks (NPS). Soovitusindeks NPS on patsiendi (kliendi) rahulolu teenuse osutajaga ja on seega ka patsiendi lojaalsuse näitaja  teenuse osutajale.  Positiivset, nullist kõrgemat NPS loetakse heaks näitajaks ja soovitusindeksit +50 juba suurepäraseks tulemuseks. Patsientide poolt  haiglale antud NPS on 90,5 %. Seega võib öelda, et 2022. a. ambulatoorse arstiabi patsientide hinnang Põlva haigla tööle on väga hea.

Enim oldi rahul arstide/ämmaemandate suhtumisega patsienti, vastuvõtu privaatsusega, patsiendile vastuvõtul pühendatud ajaga ja selgitustega analüüside, uuringute ja ravimite kasutamise kohta. Parem võiks olla patsiendi kaasamine teda puudutavatesse otsustesse, juhiste andmine edaspidiste tervisemuredega toimetulekuks ja selgitused vastuvõtu- ja uuringukabinettide asukoha leidmiseks. Vastuvõtule saamise pikk ooteaeg  oli kõige suuremaks probleemiks.