Geriaatriline hindamine

Geriaatrilise seisundi hindamine on eaka inimese mitmekülgne hindamine, mis hõlmab tema füüsilist ja vaimset tervist ning sotsiaalset ja majanduslikku seisundit.
Geriaatriline hindamine toimub eelkõige statsionaarses õendusabiosakonnas.

Hindamise eesmärk on avastada , kirjeldada ja selgitada eaka inimese toimetulekut mõjutavaid erinevaid probleeme ja välja selgitada inimese enda tugevused ja ressursid.

Tulemustest selguvad patsiendi võimed enesega toimetulekuks ja see, mida saavad teha tema lähedased ning kuidas saab teda aidata elukohajärgne sotsiaaltöötaja. Patsient saab professionaalsed juhised, kuidas toime tulla pärast haiglast lahkumist.

Hindamismeeskonda kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja, vajadusel ka teised spetsialistid..

Geriaatriline hindamine viiakse eelkõige läbi järgmistel probleemsetel juhtudel:
– Eeskätt akuutravi osakondadest otse statsionaarsele õendusabile suunatud patsientidele või juhtudel, kus otsus isiku edasisuunamise kohta kas tervishoiu-, sotsiaalhoolekande süsteemi või koju, tekitab probleeme (nt. patsient/tema esindaja ei ole arsti otsusega nõus).
– Statsionaarsel õendusabil prognoositavalt üle 30 päeva viibivatele patsientidele.
– Kui isik on õendusabiosakonnas ja mingil põhjusel patsient/tema esindaja ning tervishoiuasutuse personal ei saavuta kokkulepet ravi lõpetamise osas.

Täiendav info õendusjuhi Aili Tilgre käest telefonil 5067381 või e-postiaadressilt aili.tilgre@polvahgl.ee