Kliendi õigused ja kohustused

Koostamisel on aluseks võetud  inimõigusalased rahvusvahelised dokumendid  ja  AS   Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskuse töökord.

KLIENDI ÕIGUSED

 • Kliendil on õigus isikuvabadusele ja -puutumatusele.
 • Kliendil on õigus sellele, et austatakse tema era- ja perekonnaelu ja kodu ning sõnumite saladust.
 • Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 • Kliendil on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele.
 • Kliendil on õigus, et juurdepääs teenustele tagatakse ilma mingi diskrimineerimiseta selliste tunnuste alusel nagu sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised- või muud veendumused, rahvuslik- või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- või muu seisund.
 • Kliendil on õigus professionaalsele ja kvaliteetsele teenusele.
 • Kliendil on õigus teha ettepanekuid rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas planeeritud tegevuste kohta.
 • Kliendil on õigus tutvuda kogu enda kohta käiva dokumentatsiooniga rehabilitatsiooniprotsessis.
 • Kliendil on õigus teha ettepanekuid, esitada kaebusi või tänuavaldusi rehabilitatsioonikeskuse- või haigla juhtkonnale.


KLIENDI KOHUSTUSED

 • Kliendil on kohustus anda enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ja ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 • Kliendil on kohustus saabuda teenusele õigeaegselt, järgida isikliku hügieeni nõudeid ja teenuse osutamisele kehtestatud nõudeid.
 • Kliendil on kohustus teha koostööd rehabilitatsioonispetsialisti või -spetsialistidega
 • Kliendil on kohustus pidada kinni rehabilitatsioonispetsialisti(de)ga sõlmitud kokkulepetest ja informeerida teenuse osutajat kokkulepetest kinnipidamist takistavatest asjaoludest.