Rahuolu uuring 2009

Rahuolu uuring 2009

AS Põlva Haiglas patsientide rahulolu uuring toimus 2009. aasta aprillis.

Uuringus kasutati anonüümset ankeetküsitlust. Ankeet koosnes 33 küsimusest, mis puudutasid haiglasse vastuvõttu, personalilt teabe saamist, personali usaldusväärsust ja viisakust, olmetingimusi. Ankeeti oli lisatud küsimus – rahulolu raviteenuse kohta ja kas patsient soovib raviteenusele tulla tagasi Põlva haiglasse. Ankeedis oli koht omapoolsete kommentaaride, ettepanekute tegemiseks.

Patsientidele jagati välja 238 küsitluslehte, millest tagastati 197 (83%). Küsitluslehe tagastanute protsent osakonna järgi (%, n- küsimusele vastanute arv):

Sise- ja lasteosakond – 85%  (n= 85)

Kirurgiaosakond  – 70%  (n= 62)

Sünnitusosakond – 85%   (n= 46)

Rehabilitatsioon (V korrus) – 100% (n= 4)

Suurem osa vastanutest on üle 66 a. patsientidest – 40% (n= 78) ning ravitakse siseosakonnas,

järgneb vanuses 18 a. – 35 a. – 32% (n= 64);

51 a. – 65 a.- 16% (n=31);

36 a.- 50 a. – 10% (n= 19)

alla 18 a. – 2% (n= 5).

Alla 18 a. 18a.-35a. 36a.-50a. 51a.-65.a Üle 66a.
Siseosakond 0 6% (n =4) 6% (n=4) 23% (n=14) 65% (n=40)
Lasteosakond 4% (n=1) 79% (n=18) 4% (n=1) 0 13% (n=3)
Kirurgiaosakond 5% (n=3) 6% (n=4) 16% (n=10) 24%(n=15) 49%(n=30)
Sünnitusosakond 2%(n=1) 81%(n=37) 9%(n=4) 4%(n=2) 4%(n=2)

Kokku vastas naisi  68% (n=134) ja mehi 32% (n=63).

Siseosakonnas –   naisi 53%  (n=33)                             mehi 47% (n=29)

Lasteosakond –       naisi  96% (n=22)                            mehi 4%  (n=1)

Sünnitusosakond – naisi 100% (n=46)                               mehi 0

Kirurgiaosakond – naisi 48% (n=30)     mehi 52%    (n=32)

Sotsiaalse staatuse järgi enamus haiglas viibivatest patsientidest on pensionärid – 51% (n=101); töötavaid,õppivaid patsiente on 28% (n=56) ja koduseid, mittetöötavaid patsiente 20% (n=40).

pensionär töötav, õppiv kodune, mittetöötav
Siseosakond 82% (n=51) 13% (n=8) 5% (n=3)
Lasteosakond 13% (n=3) 26% (n=6) 61% (n=14)
Kirurgiaosakond 66% (n=40) 24% (n=15) 10% (n=7)
Sünnitusosakond 10% (n=5) 57% (n=26) 33% (n=15)

Haridustasemelt on enam keskharidusega patsiente 47% (n=92); põhiharidusega 37% (n=73); kõrgharidusega 15% (n=30).

Siseosakonnas viibis põhiharidusega patsiente 48% (n=30); keskharidusega 42% (n=26); kõrgharidusega 10% (n=6).

Lasteosakonnas oli enamusel patsientidest keskharidus 57% (n=13); põhiharidus 26% (n=6) ja kõrgharidus 17% (n=4).

Kirurgiaosakonnas oli nii kesk- kui põhiharidusega patsiente peaaegu võrdselt, vastavalt 29% (n=18) ja 27% (n=17) ning kõrgharidusega 8% (n=5).

Sünnitusosakonnas viibis 46%  (n=21) keskharidusega patsiente; kõrgharidusega patsiente oli 33% (n=15) ja põhiharidust omas 22% (n=10).

Suurem osa haiglas viibivatest patsientidest elab Põlva maakonnas 84%  (n=167) ja mujalt oli 16% (n=31)

Põlva maakond Mujalt
Siseosakond 92%  (n=57) 8%  (n=5)
Lasteosakond 83%  (n=19) 17% (n=4)
Kirurgiaosakond 87%  (n=54) 13%  (n=8)
Sünnitusosakond 70%  (n=32) 30%  (n=14), nendest 2 Venemaa kodanikku

Haiglaravi ootamise pikkuseks märgiti, et 69% (n=135) said kohe haiglaravile; alla 1 kuu ootas 20% (n=39) patsientidest; 1-3 kuud 11% (n=21); üks patsient ootas haiglaravi 4 kuud ja kõige kauem (10 kuud) 1 patsient.

Patsiendi küsimustik oli koostatud neljas alagrupis. Soovisime teada patsientide rahulolu haiglasse ja osakonda vastuvõtul, kuidas jäävad patsiendid rahule informatsiooniga. Siia alla koondusid küsimused : kui palju said patsiendid selgitusi ja juhiseid perearstilt, spetsialistidelt enne haiglaravi alustamist. Küsimused puudutasid ka raviarsti ja õe poolt edastatud teavet, selgitusi osakonna kodukorra,  ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta ja kuidas toime tulla peale haiglaravi. Hinnangus usaldusväärsusele ja viisakusele puudutasid küsimused arsti, õe, hooldajate usaldusväärsust, viisakust, personali mõistmist patsiendi murede ja soovide lahendamisel, üldist suhtumist haiglas oleku ajal. Hinnangus olmetingimustele uurisime rahulolu toiduga, ruumide puhtuse ja soojusega.
Patsientide rahulolu haiglas iseloomustab alljärgnev tabel:

väga rahul hea rahuldav ei ole üldse rahul
Hinnang vastuvõtule haiglasse ja osakonda 62% 35% 3% 0
Hinnang saadud teabele 50% 40% 8% 2%
Hinnang usaldusväärsusele ja viisakusele 65% 31% 4% 0,3%
Hinnang olmetingimustele 52% 39% 9% 0,4%

Patsientide hinnangud saadud teabele osakondades:

Hinnang saadud teabele väga rahul hea rahuldav ei ole üldse rahul
Siseosakond 45% 40% 14% 1%
Lasteosakond 45% 48% 5% 2%
Kirurgiaosakond 54% 37% 6% 3%
Sünnitusosakond 54% 42% 4% 0

Patsientide rahulolu personali usaldusväärsuse ja viisakusega osakondades:

Hinnang personali usaldusväärsusele ja viisakusele väga rahul hea rahuldav ei ole üldse rahul
Siseosakond 60% 37% 3% 0
Lasteosakond 64% 33% 3% 0
Kirurgiaosakond 62% 32% 5% 1%
Sünnitusosakond 78% 19% 3% 0

Patsientide rahulolu olmetingimustega osakondades:

Hinnang olmetingimustele väga rahul hea rahuldav ei ole üldse rahul
Siseosakond 56% 38% 6% 0
Lasteosakond 39% 48% 12% 1%
Kirurgiaosakond 52% 40% 8% 0
Sünnitusosakond 53% 34% 12% 1%

Rahulolu raviteenusega
Põlva haigla patsientidest hindasid 61% väga heaks saadud raviteenust, 34% heaks, rahuldavaks 4% ja ei olnud üldse rahul 1%. 

Rahulolu raviteenusega väga hea hea rahuldav ei ole üldse rahul
Siseosakond 53% 42% 5% 0
Lasteosakond 63% 32% 5% 0
Kirurgiaosakond 61% 30% 7% 2%
Sünnitusosakond 71% 29% 0 0

80% patsientidest tuleks Põlva Haiglasse kindlasti tagasi ravile, pigem tuleb 19% ja pigem ei tule 1%.  

Kui Teil tekib veel vajadus raviteenuse järele, kas tulete veel siia ravile? kindlasti tulen pigem tulen pigem ei tule kindlasti ei tule
Siseosakond 83% 17% 0 0
Lasteosakond 74% 29% 0 0
Kirurgiaosakond 72% 25% 3% 0
Sünnitusosakond 89% 11% 0 0