Rahuolu uuring 2011

Rahuolu uuring 2011

AS Põlva Haiglas patsientide rahulolu uuring toimus 2011. aasta oktoobris. Uuringus kasutati anonüümset ankeetküsitlust. Ankeet koosnes 33 küsimusest, mis puudutasid haiglasse vastuvõttu, personalilt teabe saamist, personali usaldusväärsust ja viisakust, olmetingimusi. Ankeeti oli lisatud küsimus – rahulolu raviteenuse kohta ja kas patsient soovib raviteenusele tulla tagasi Põlva haiglasse. Ankeedis oli koht omapoolsete kommentaaride, ettepanekute tegemiseks.
Andmete statistiline töötlus toimus Exsel-programmis.

Küsitluslehti tagastati kokku 150.
Osakondade järgi tagastati :
1) siseosakond – 60 küsitluslehte
2) kirurgiaaosakond – 51
3) sünnitus-günekoloogisosakond – 27
4) lasteosakond – 12

Põlva haigla pantsiendid on eakad . 47%  (n=71 )patsientidest on üle 71 eluaasta. 61-70 aastaseid on 15% (n=20), 51-60 aastaseid 8% (n=12), 41-50 aastaseid 10% (n0=15), 31-40 aastaseid 7% (n=11), 19-30 aastaseid 11% (n= 17) ja alla 18 aastaseid 1% (n=2) patsiente. Eakaid patsiente ravitakse nii siseosakonnas  (65% (n=60)) kui kirurgiaosakonnas (49% (n=51)).  26% (n=27) eakatest asus ka sünnitusosakonnas (taastusravi patsiendid).

Elukohajärgselt teenendatakse kõige enam (89%)oma maakonna inimesi (n=135), 5 patsiendi elukohaks olid Tartu mk. ja Võru mk., Harjumaalt oli 2 patsienti ja Ida-Viru , Jõgeva, Valga ja Rapla maakonnast oli 1 patsient.

Haridustasemelt on enam keskharidusega patsiente 48% (n=70), põhiharidusega 37% (n=53) ja kõrgem haridus on 15% (n=22) patsientidest.

Sotsiaalse staatuse järgi enamus haiglas viibivatest patsientidest on pensionärid- 67% (n=150), töötavaid, õppivaid patsiente on 22% (n=33) ja koduseid, mittetöötavaid patsiente 11% (n= 17).

71% (n=107) haigetest said kohe haiglasse, kuni nädal pidid haiglaravi ootama 6 patsienti, 1-4 nädalat 12 patsienti, 1 kuu-8 patsienti, 2 kuud- 2  patsienti, 3 kuud- 1 patsient, 6 kuud- 1 patsient, 8 kuud- 1 patsient, 1 aasta- 1 patsient. Ühe patsiendi ooteaeg oli märgitud 3 aastat.

Patsiendi küsimustik oli koostatud neljas alagrupis. Soovisime teada patsientide rahulolu haiglasse ja osakonda vastuvõtul, kuidas jäävad patsiendid rahule informatsiooniga. Siia alla koondusid küsimused: kui palju said patsiendid selgitusi ja juhiseid perearstilt, spetsialistidelt enne haiglaravi alustamist. Küsimused puudutasid ka raviarsti ja õe poolt edastatud teavet, selgitusi osakonna kodukorra, ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta ja kuidas toime tulla peale haiglaravi. Hinnangus usaldusväärsusele ja viisakusele puudutasid küsimused arsti, õe, hooldajate usaldusväärsust, viisakust, personali mõistmist patsiendi murede, soovide lahendamisel, üldist suhtumist haiglas oleku ajal. Hinnangus olmetingimustele uurisime rahulolu toiduga, ruumide puhtuse ja soojusega.

Patsientide rahulolu haiglas iseloomustab alljärgnev tabel:
rahuolu_2011

Eraldi toon välja vastusevarjandid, kus vastati ”ei ole üldse rahul” (%, vastanute arv)

Hinnang saadud teabele

Küsimused, kus vastati “ei ole üldse rahul”
Hinnangus teabele 2% (2) vastanutest ei olnud üldse rahul enne haiglaravi alustamist antud selgituste ja juhistega (väga rahul-52%(68), hea-39%(52), rahuldav-7%(9)). 2%(2) ei olnud rahul  raviarsti poolt antud teabega haiguse ja sellega seotud ohtudest (väga rahul-50%(63), hea- 38%(49), rahuldav- 10%(13)) ja   teabega osakonna kodukorra kohta 1% (1) patsientidest ei olnud üldse rahul (väga rahul 38% (n=44), hea 53 (n=68), rahuldav 8% (n=11)

Selles alagrupis kõige suurem rahulolu patsientidel oli õe poolt antud selgitusi protseduuride kohta (väga rahul- 55%(72); hea 37%(49); rahuldav 8%(10); ei ole üldse rahul-0).

Patsientide hinnangud saadud teabele osakondades:
rahuolu2_2011

Hinnang usaldusväärsusele ja viisakusele

Küsimused, kus vastati “ei ole üldse rahul”:

1%(1) vastanud patsientidest ei olnud rahul sellega, et neile ei pühendatud piisavalt aega probleemi (haiguse) lahendamisel (47%(62)- väga rahul, 38%(49)- hea, 14%(19)- rahuldav).  1%(1) ei olnud rahul oma murede ja soovide mõistmisega  arsti  poolt (väga rahul- 52%(69), hea- 36%%(47), rahuldav 11%(15)), ei oldud rahul ka oma murede ja soovide mõistmisega õe poolt 1% (n=1), väga rahul 57% (n=57), hea 35% (n=46), rahuldav 7% (n=9). 1% (n=1) ei oldud rahul patsienti haigusesse ja eraellu puutuva informatsiooni saladuses hoidmisega personali poolt aga väga rahul oli 55% (n=57), heaks hindas 40% (n= 42), rahuldavaks 4% (n=4) patsientidest.

Kõige enam jäädi selles alagrupis rahule töötjate välimuse ja korrektsusega (väga rahul  74%)

Patsientide rahulolu personali usaldusväärsuse ja viisakusega osakondades:
rahuolu3_2011

Hinnang olmetingimustele

Küsimused, kus vastati “ei ole üldse rahul”:
1%(1) ei olnud rahul toidu maitsega (väga rahul- 42%(52), hea- 40%(49), rahuldav-17%(21)) ja toidu vaheldusrikkusega ei olnud üldse rahul 1% (n=1), (väga rahul- 29%(39), hea- 54%(71), rahuldav- 16%(22)). 1%(2) ei jäänud rahule ruumide soojusega (väga rahul- 42%(57), hea- 42%(56), rahuldav- 15%(20)) ja WC ja pesemisruumide puhtusega ei jäänud rahule 1% (n=2) patsientidest (väga rahul-63%(80), hea- 32%(41), rahuldav- 4%(5)).WC ja pesemisruumide kättesaadavusega ei olnud rahul 1% (2) patsientidest, väga rahul 54% (75), hea34% (47), rahuldav  10% (14).
Selles alagrupis kõrgem rahulolu oli palatite puhtusega (väga rahul-69%(96), hea- 27%(38), rahuldav- 4%(5), ei ole üldse rahul-0).

Patsientide rahulolu olmetingimustega osakondades:
rahuolu4_2011


Rahulolu raviteenusega

Põlva haigla patsiendid hindasid 55% väga heaks saadud raviteenust, 39% heaks, rahuldavaks 5% ja ei olnud üldse rahul 1%.
rahuolu5_2011

85% patsientidest tuleks Põlva Haiglasse kindlasti tagasi ravile, pigem tuleb 14% ja pigem ei tule 1%.
rahuolu6_2011