Patsiendi õigused ja kohustused

Patsiendi õigused:

 • saada igakülgset teavet oma terviseseisundi, ravivõimaluste ja -tulemuste kohta arusaadavas keeles
 • saada teavet raviprotsessist ning osaleda otsuse tegemisel, et anda informeeritud nõusolek
 • saada kvaliteetset ravi olemasolevate ravimeetodite ja -vahendite piires
 • saada teenust kokkulepitud ajal ja turvalises keskkonnas
 • keelduda ravist või katkestada see vastavalt seadusele, olles saanud eelnevalt täieliku teabe, mida (ravist keeldumise) otsus enesega kaasa toob
 • väljendada oma arvamust, kui tema religioossete, kultuuriliste või eetiliste tõekspidamiste tõttu arsti poolt määratav ravi pole teostatav
 • olla personali poolt väärikalt ja inimlikult koheldud
 • privaatsusele kõikides raviprotsessides
 • informatsioonile vahetult ravi teostavate isikute ning ravi maksumuse kohta
 • esitada kaebusi ,ettepanekuid ja kiitusi osutatud tervishoiuteenuse kohta ja saada tagasisidet


Patsiendi kohustused:

 • avaldada ravipersonalile kõik teadaolevad andmed oma tervise ja haiguse kulu ning eelneva ravi kohta
 • järgida arsti ja personali korraldusi ja juhiseid (sealjuures kokkulepitud ajal vastuvõttudele jõudmist)
 • teatada arstile ja muule personalile seisundi muutumisest
 • aktsepteerida ravist keeldumise tagajärgi
 • võtta arvesse teiste patsientide vajadusi ja ootusi haigla sisekorra reeglite järgimisel, eriti mis puudutavad müra, suitsetamist, külastajaid ning üldist käitumist
 • hoida saladuses teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide isiku, eraelu ja tervise kohta
 • aktsepteerida eelnevalt kokkulepitud või teada olevaid rahalisi väljaminekuid
 • järgida isikliku hügieeni nõudeid ja haigla kodukorda
 • teavitada haigla töötajaid tekkinud probleemidest
 • suhtuda personali lugupidavalt


LISA 1. LAPSE ÕIGUSED JA HEAOLU.

Aluseks Eesti Vabariigi põhiseadus 1992; ÜRO lapse õiguste konventsioon; Lastekaitseseadus 2016; Laste õigused http://lasteombudsman.ee/et/laps/lapse-oigused-ja-kohustused [09.08.16]

Kõigil lastel on ühesugused õigused!

Õigus..

 • positiivsele ja individuaalsele suhtumisele, oma arvamuse ärakuulamisele
 • vanemate juuresolekule ja osalemisele teenusel
 • lapsele põhiliste füüsiliste ja psühholoogiliste vajaduste täitmisele (toidule, puhkusele, unele, soojusele ja aktiivsusele)
 • eripärast ja vajadustest lähtuvatele toetavatele, arendavatele ja harivatele teenustele
 • väljendada vabalt reaktsioonide/emotsioonide abil oma tundeid ja hirmu
 • eakohaselt saada selgitust teenuste/tegevuste kohta
 • saada tunnustust ja kiitust nii vanematelt kui ka spetsialistidelt hea toimetuleku eest rehabilitatsiooniprotsessis ja rasketes olukordades
 • osaleda koos oma vanematega rehabilitatsiooni mõjutavates otsustes