Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Põlva Haiglas

AS Põlva Haigla töötleb isikute andmeid, sealhulgas terviseandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik põhimäärusest tulenevate tegevuste elluviimiseks. Haigla töötleb patsientide ja nende esindajate isikuandmeid mahus, mis on vajalik tervishoiuteenuse ja rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.

Isikuandmete töötlemine haiglas:

1) Haiglas ravil olles või uuringute ja analüüside teostamisel töötleme patsiendi isikuandmeid haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks. Patsiendi esindaja isikuandmeid töötleme ulatuses, mis on vajalik uuringuteks ja raviks vajaminevate nõusolekute saamiseks või teenuste eest raviarvete esitamiseks.

2) Rehabilitatsiooniteenusel olles töötleme kliendi isikuandmeid rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ja teenuse osutamiseks.

3) Terviseandmete väljastamise avalduse esitamisel töötleme patsiendi ja vajadusel avalduse esitaja (kui soovitakse andmeid teise isiku kohta; vajalik seadusliku aluse või volikirja olemasolu) isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.

4) Teabenõuet, kaebust või selgitustaotlust esitades töötleme isikuandmeid asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.

5) Tööle kandideerides kogume Teie endi poolt CV-s või motivatsioonikirjas edastatud andmeid. Täiendavalt kogume kandideerija kohta infot ka avalikest allikatest.

6) Registratuuris aega broneerides kogume Teie endi poolt antud identifitseerimisandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne).

Põlva Haigla rakendab kõiki ettevaatusabinõusid patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Andmete edastamine

Terviseandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskkonna kaudu.

Andmete säilitamine

Isikuandmete töötlemise reeglid ja rakendatavad turvameetmed on kirjas AS Põlva Haigla delikaatsete isikuandmete töötlemise korras. Paber- ja digitaalselt vormistatud dokumentide säilitamine toimub seaduses ettenähtud korras ja on kirjeldatud haigla Kvaliteedikäsiraamatus.

Turvakaamerad

Turvalisuse tagamiseks kasutatakse haiglas videovalvet. Avalikes ruumides kasutatav videovalve on märgistatud vastava sildiga.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Taotlusi saab esitada registratuuris või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile polvahaigla@polvahgl.ee

Kõigis küsimustes, mis on seotud isikuandmete töötlemisega haiglas, võib pöörduda haigla andmekaitsespetsialisti poole telefonil 79 99 101 või e-posti aadressil aivi.rebane@polvahgl.ee

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Põlva Haigla teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.