Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskus

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:
Administraator:
tel: 799 9153 tööpäeviti 8.00 – 16.00
E-posti teel: rehabilitatsioon@polvahgl.ee
Kirja teel: AS Põlva Haigla, Uus tn.2, Põlva 63308
Kadri Plato
Sotsiaaltöötaja
Rehabilitatsiooni korralduse spetsialist
tel: 799 9177

 

 

 

 


Rehabilitatsioonikeskuse sotsiaalteenuste kvaliteeti tunnustab EQUASS Assurance sertifikaat aastast 2014 kuni 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sihtgrupid kellele on rehabilitatsiooniteenus suunatud:

 • Puuet esmakordselt taotlevad alla 16-a vanuses lapsed. Korduvalt puuet taotlevatel lastel ekspertarsti otsusel juhul, kui rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puude raskusastme tuvastamiseks.
 • puudega lapsed ja täiskasvanud
 • tööealised ( 16-a kuni vanaduspensioni ealised) psüühilise erivajadusega inimesed, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%


Rehabilitatsiooniteenuse eesmärgid:

 • rehabilitatsiooniteenuste osutamine puudega lastele ja täiskavanutele ning psüühikahäiretega täiskasvanutele interditsiplinaarse meeskonnatöö põhimõttel;
 • isiklike rehabilitatsiooniplaanide koostamine puudega lastele ja täisksavanutele ning psüühikahäiretega täiskasvanutele;
 • kvaliteetse ja järjepideva rehabilitatsiooniteenuse tagamine koostöös maakonna sotsiaalsüsteemi esindajatega;
 • kliendikeskne teenuse ülesehitus.

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatakse teenuseid:

 • erinevate puuetega lastele ja täiskasvanutele, sh. liikumispuude, liitpuude, keele-ja kõnepuude, kuulmis- ja nägemispuude ning psüühikahäiretega täiskasvanutele.
 • programmipõhine rehabilitatsiooniteenus ( Parkinsoni tõvega klientidele, kroonilise valu klientidele, kerge kuni mõõduka vaimupuudega klientidele).

Pakume järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

 • rehabilitatsioonihindamise ja -planeerimise (ehk rehabilitatsiooniplaani koostamise) teenus,
 • rehabilitatsiooniplaani elluviimise ja juhendamise teenus;
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamise ja tulemuste hindamise teenus;
 • füsioterapeudi teenus (füsioterapeudi hindamine, tegevuse planeerimine, sekkumine, individuaalne, pere- ja grupifüsioteraapia teenus);
 • tegevusterapeudi teenus (tegevustervikute hindamine, tegevuseelduste uurimine ja hindamine, tegevusvõime hoidmiseks/tõstmiseks vajalike abivahendite määramine, tegevusvõimet toetavate abivahendite vajaduse väljaselgitamine, -soovitamine;
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine);
 • eripedagoogi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine);
 • psühholoogi teenus (individuaalne- ja perenõustamine);
 • logopeedi teenus (individuaalne- ja perenõustamine);
 • arsti teenus (individuaalne- ja perenõustamine);
 • õe teenus (individuaalne- ja perenõustamine);
 • kogemusnõustaja teenus (individuaalne- ja perenõustamine);
 • loovterapeudi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine)
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni tegevuskavade täiendamine
 • tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavade koostamine
 • vajadusel majutusteenus.

Lisainformatsioon Sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressil:
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus

Sotsiaaltöötaja teenus:
Sotsiaaltöötaja selgitab välja kliendi tervislikust seisundist tulenevad ja teda argielus mõjutavad psühhosotsiaalsed, sotsiaalmajanduslikud ja (sotsiaal)kultuurilised toimetuleku aspektid; määratleb probleemid (sh riskid) ja võimalusel nende tekkepõhjused, isiku vajadused, olemasolevad ressursid (tugevused), samuti probleemse situatsiooni tähenduse isiku jaoks ning probleemiga seotud inimesed ja situatsioonid (võrgustik), et seejärel läbi analüüsiprotsessi jõuda koos isikuga temale sobivate meetodite valikuni ning läbi selle saavutada isiku võimalik parim toimetulek ühiskonnas (näiteks valmisolek õppimiseks, -õppimise jätkamiseks, -töötamiseks, -taas tööellu naasmiseks jms.). Teavitab klienti õigustest saada erinevaid teenuseid. Kaitseb vajadusel kliendi õigusi, aitab orienteeruda õigusaktides.
Võrgustikutöö, juhtumikorraldus.

Füsioteraapia teenus:
Füsioterapeudi ülesandeks on välja selgitada kliendi funktsioonihäired, funktsionaalsed piirangud või teised tervisega seotud seisundid, mis mõjutavad inimese igapäevast tegevust. Toimub hindamine spetsiifiliste objektiivsete standardiseeritud testide ja mõõtmisvahendite abil ning kliinilisele põhjendatusele tuginedes. Füsioteraapia ülesandeks on liikumisfunktsiooni ja tegevusvõime parandamine erinevate füsioterapeutiliste sekkumiste abil, koduprogrammide koosatmine, abivahendite vajaduse väljaselgitamine, kohandamine ja/või kasutusõpetus.

Psühholoogi teenus:
Psühholoog hindab kliendi kognitiivset võimekust (sh. taju-, tähelepanu-, mõtlemise- ja mäluprotsessi) ja emotsionaalset seisundit, selgitamaks välja võimalikud probleemsed valdkonnad ning määrates seeläbi vajaduse psühholoogilise sekkumise järele. Hinnangu koostamiseks kasutatakse vaatlust, testide tulemusi, intervjuud kliendiga. Psühholoogi teenuse raames viiakse läbi kliendi nõustamine, olemasolevate sotsiaalsete oskuste treenimist ja uute õpetamist, kognitiivne teraapia. Töö toimub nii individuaalselt kui grupis.

Logopeedi teenus:
Logopeed hindab kõne- ja suhtlemisoskust, isiku toimetulekuks vajalikku kommunikatsiooni. Teenuse osutamise eesmärk on kliendi kommunikatsioonitaseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine, aktiveerimise-, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde-, sotsiaalse aktiivsuse-, valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise taastamine, tegevuskava koostamine, puudespetsiifilise rehabilitatsiooni vajaduse- ning võimalikkuse hindamine.

Eripedagoogi teenus:
Eripedagoogi teenuse eesmärgiks on intellektipuudega noorte- ning täiskasvanud isikute igakülgse arengu toetamine ning ühiskonda kaasamine. Teenusesisesed tegevused keskenduvad elementaarsete oskuste arendamisele ning iseseisva toimetuleku omandamisele. Teenuse ülesandeks on kognitiivsete oskuste arendamine, kommunikatiivsuse arendamine, silma- ja käe koostöö arendamine. Sotsiaalsete oskuste ja eneseteeninduse õpetamine, arenduse- ja õppimisvõimaluste määratlemine ning vajadusel seostamine haridusasutustega.

Tegevusterapeudi teenus:
Tegevusterapeudi teenus koosneb kliendi hindamisest ja jälgimisest, tegevusvõime edendamisest ja teraapiast, juhendamisest ning nõustamisest. Tegevusteraapia protsessis on: alghindamine, eesmärkide püstitamine, teraapia planeerimine, sekkumine ning lõpphindamine. Hindamisel kasutatakse vaatlust, intervjuud ning erinevaid teste ja mõõdikuid. Koostatakse teraapiaplaan, mis hõlmab: inimeste oskuste ja võimete arendamist, tegevuste kohandamist ja/või keskkonna kohandamist, tegureid, mis mõjutavad inimese igapäevategevusi.

Loovterapeudi teenus:
Loovteraapia on loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate psühhoteraapiline rakendamine kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks, tervist toetava muutuse ja heaolu soodustamiseks. Loovterapeut kasutab kliendi abistamiseks erinevaid kunstiteraapia meetodeid. Teenus võib sisaldada psühhohariduslikku komponenti ja loomingulise eneseväljenduse võtete õppimist ning sageli on esiplaanil loominguline produkt. Loomingulise lähenemise puhul tähtsustatakse positiivset emotsionaalset muutust ja meeldivat kogemust loomingulisest tegevusest.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mille eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine neljas eluvaldkonnas. Need on elamine, õppimine, töötamine, sotsiaalne funktsioneerimine ning lisaks tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on suunatud

 • alla 16-aastastele puudega lastele
 • tööealistele ( 16-aastastele kuni vanaduspensioniealistele) puuduva töövõimega isikule
 • tööealistele puudega või töövõime kaotusega või osalise töövõimega isikutele, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas
 • vanaduspensioniealistele puudega isikutele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatavad teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
 • rehabilitatsiooniprotsessis osalemine ja võrgustikutöö
 • sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, loovterapeudi, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi, arsti, õe ja kogemusnõustaja teenused

Rohkem infot (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon#Sotsiaalne%20rehabilitatsioon)

Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus, mis seisneb sotsiaalhoolekande seadus §11 lõige2 alusel kehtestatud rehabilitatsiooni tegevustes.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk:

 • Juhtumikorraldaja ja klient üheskoos lepivad kokku tööalasel rehabilitatsiooniteenusel osalemise eesmärgi, mis peab olema täpne, mõõdetav,saavutatav, reaalne ja ajaliselt määratletud.
 • Eesmärgist lähtuvalt teenuse osutaja hakkab sekkumist kavandama.

Teenuse saamine toimub kahel viisil:
1. individuaalselt koostatud tegevuskava alusel
2. rehabilitatsiooniprogrammis osaledes, kui temale sobiv programm on olemas.

Rohkem infot ( http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/toovoimereform/)
( https://www.tootukassa.ee/toovoimereform)

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hindu saate vaadata alampealkirja Patsiendile -> HINNAKIRJAD alt.


Rehabilitatsiooniprogramm on kindla eesmärgiga struktureeritud ja planeeritud rehabiliteerivate tegevuste kogum, mida osutame erivajadustega inimeste grupile või individuaalselt eelnevalt kokku lepitud ajaperioodi jooksul.

Programmi erinevad tegevused on omavahel integreeritud, kus erinevad spetsialistid teevad tihedalt koostööd, toimub inimeste oskuste ja tegevusvõime arendamine kindlalt seatud eesmärgil. Rehabilitatsiooniprogrammis on kombineeritud individuaalsed ja grupiviisilised tegevused.

AS Põlva Haiglas välja töötatud Sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid;
Töös ja elus edasi
Elus edasi käsikäes
Tähetargad
Keele- ja kõnehäirete ja /või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud 6-8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm


Majutusteenus koos ühe söögikorraga
päevas on tasutud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt rehabilitatsiooniteenuse raames. Meil on pakkuda rehabilitatsiooni klientidele majutuseks 2-4 kohalised ruumid. Toitlustamine on organiseeritud klientidele kohapeal. Kliendil on lisaks ühele toidukorrale päevas võimalus osta juurde kaks söögikorda maksumusega 4.00 eurot päevas.

Rehabilitatsioonikeskuse majas asub kohvik, mis on külastamiseks kõigile.
Eesti keelt mitteoskavatele klientidele osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid vajadusel ka vene-, saksa- ja inglise keeles.
Rehabilitatsioonikeskusega samas hoones asub ka haigla hooldusravi osakond, mis annab võimaluse tagada klientidele             hooldamisteenus ja järelvalve. Hooldustvajav klient võib soovikorral meie keskusesse tulla ka koos saatjaga. Vajadusel osutame teenust kliendi elukohas.

Ligipääsetavus:
Põlva linnal on hea transpordiühendus suuremate linnadega. Bussijaam asub rehabilitatsioonikeskusest 400 m. kaugusel.             Rongiühendus on Tartu ja Tallinnaga ning raudteejaamast toob kohalik linnaliinibuss rehabilitatsioonikeskusest 200m. kaugusel asuvasse bussipeatusesse. Autoga tulijale on tasuta parkimisvõimalus rehabilitatsioonikeskuse territooriumil olevas parklas.

Ratastooliga liikujale on kaldtee peasissekäigu ees. Ratastooliga on võimalik liikuda kogu maja piires.

Vabal ajal on võimalik külastada rehabilitatsioonikeskusest 100 m kaugusel olevat Põlva Spordikeskust (ujula, saunad, jõusaal) ning rehabilitatsioonikeskusega samas majas asuvat Põlvamaa Eakate Päevakeskust (ravivõimlemine, käsitööring, õmblusring, lauluring jne., osadel õhtutel Sivananda jooga) ning Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda. Neile, kes soovivad sportlikult aega veeta, on sobiv kaunis Intsikurmu looduspark kena metsapargi ja terviseradadega. Tervislikud ja nauditavad on jalutuskäigud Põlva järve ääres. Kahe kilomeetri kaugusel Rehabilitatsioonikeskusest asub Mammaste Tervisespordikeskus, kus on kõikidele huvilistele avatud valgustatud suusa- ja matkarajad. Soovitame külastada ka Põlva lähistel asuvat Suurt ja Väikest Taevaskoda.

Lisainfo rehabilitatsiooniteenuste kohta:
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt >>
Sotsiaalministeeriumi kodulehelt >>