Taastusravi teenused

TAASTUSRAVI TEENUSTE LÜHIKIRJELDUS:
Taastusravi teenuste hindu saate vaadata alampealkirja Patsiendile -> HINNAKIRJAD alt

Taastusravile registreerumine:
Taastusarsti vastuvõtule on võimalik tulla kas perearsti või eriarsti suunamiskirja alusel. Saatekirjaga ambulatoorsele taastusravile, pöördub isik esmalt Põlva Haigla registatuuri, kus talle antakse taastusravi arstile vastuvõtu aeg. Saatekirjaga statsionaarsele taastusravile, pöördub isik esmalt Põlva Haigla vastuvõtu osakonda, kus talle vormistatakse haiguslugu ja suunatakse palatisse.

Taastusravi eesmärgistamine: Taastusravi eesmärgi parimaks saavutamiseks järgitakse ravitöös meeskonnapõhist ja patsiendikeskset lähenemist, mille rakendamisel vaadeldakse patsienti multidistsiplinaarselt, kasutades ära professionaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi, samal ajal pidades silmas patsiendi eripärasid, vajadusi ja probleemsituatsiooni. Eesmärgistatud tegevus eeldab adekvaatset probleemide tuvastamist ja prioritiseerimist ning nendest tulenevat mitmetasandilist eesmärgipüstitust. Eesmärkide püstitamise aluseks on patsiendi subjektiivne hinnang oma toimetulekule ja elukvaliteedile ning tõenduspõhiste hindamismeetodite kasutamisel saadud tulemused. Raviperioodi eesmärgist või eesmärkidest on teadlik kogu meeskond, s.h. patsient ja tema lähivõrgustik.

Taastusravi osutamine:
Ambulatoorne taastusravi:
Esmane taastusravi arsti vastuvõtt:
* Patsient pöördub haigla registatuuri, kus talle vormistatakse visiit ja väljastatakse vajadusel tema ambulatoorne kaart.
* Ambulatoorse kaardiga suundub patsient taastusarsti vastuvõtule temale antud kellaajal.
* Raviarst tutvub patsiendiga, määrab raviperioodi pikkuse ja teraapiad.

Edasine ravi ja teraapiad toimuvad patsiendile antud raviplaani alusel.

Toimuvad kohtumised erialati spetsialistidega vastavalt raviskeemile, mille on paika pannud taastusarst.

Iga spetsialist kohtub patsiendiga individuaalselt, koostades patsiendi aruande, mis kajastab alghinnangut, eesmärki, teenuse vajaduse sagedust, osutatud teenuseid ning vahe ja lõpphinnangut. Vajadusel antakse patsiendile ravi lõppedes korduv taastusarsti vastuvõtu aeg.

Kui isikule on määratud tasulised protseduurid, toimub tasumine protseduuride eest ravi lõppedes, II korrusel õe assistendi juures. Tasuliste protseduuride eest saab maksta sularahas, pangakaardiga ning vajadusel tehakse ülekande arve.

Statsionaarne taastusravi:
Kui patsiendil on saatekiri statsionaarsele taastusravile, pöördub ta haigla vastuvõttu, kust ta suunatakse taastusravi statsionaarsesse osakonda.
Statsionaarses osakonnas patsient majutatakse, tutvustatakse ruume, olmet (valveõde, hooldustöötaja).

Taastusarst tutvub patsiendiga püstitavad ravi eesmärgi, määrab vajalikud ravimid ja teraapiad.

Edasine ravi ja teraapiad toimuvad patsiendile antud raviplaani alusel.

Toimuvad kohtumised erialaspetsialistidega vastavalt raviskeemile, meeskonnatööna ning mille on paika pannud taastusarst. Iga spetsialist kohtub patsiendiga individuaalselt, koostades patsiendi aruande, mis kajastab alghinnangut, eesmärki, teenuse vajaduse sagedust, osutatud teenuseid ning vahe ja lõpphinnangut.

Viimasel ravipäeval koostatakse spetsialistide poolt patsiendile kaasa koduprogramm või muu vajalik lisamaterjal, mille abil saab patsient iseseisvalt kodustes tingimustes aktiivset taastusravi jätkata. Vajadusel toimub ka patisendi lähedaste nõustamine spetsialistide poolt.

Taastusarsti vastuvõtt: Taastusarst hindab patsiendi tervislikku seisundit ning sõltuvalt probleemist määrab edasise taastusraviteenuste vajaduse.

Füsioterapeudi teenus: Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, asendravil ja füüsikalistel meetoditel (nt. külma- ja soojaravi) põhinev taastusravi osa, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada inimese liigutuslik tegevus ning funktsionaalne võimekus, et oleks kergem kohanduda normaalsesse elu- ja töökeskkonda. Füsioterapeudi teenuse sisuks on füsioterapeutiline hindamine, eesmärkide püstitamine ja tegevuste planeerimine, aktiivne füsioteraapia, füsioteraapiateenuse korduv- ja lõpphinnang ning -koduprogramm.

Neuroarenguline füsioteraapia: Füsioteraapia liik, mis osutatakse neuroloogilistest probleemidest tingitud funktsioonihäirete ravis.

Lümfiteraapia: Lümfiteraapia on ravimeetod, mis stimuleerib lümfisüsteemi aktiivsust ning kiirendab lümfiringet. Lümfisüsteemil on oluline roll immuunkaitses ning kehavedeliku reguleerimisel. Seega lümfiteraapia vähendab tunduvalt turset nii kehatüves kui ka jäsemetes ning seeläbi parandab liigeste liikuvust ja elukvaliteeti. Teenust rakendatakse taastusarsti, kirurgi või onkoloogi suunamisel järgmistel juhtudel: primaarne lümfiturse, sekundaarne lümfiturse või III staadiumi lipödeem.

Füsioteraapia basseinis: Vesivõimlemine on vees toimuv võimlemine, kus kasutatakse ära vee omadused. Sobib kõikidele inimestele vanusest, soost ja kehaehitusest sõltumata. Tugi-liikumisaparaadi haiguste või ülekaalulisuse puhul võib vees toimuv olla praktiliselt ainsaks sobivaks võimaluseks tegelda kehaliste harjutustega. Vees on keha tunduvalt kergem, liigutusi on lihtsam sooritada, koormus lülisambale on väiksem. Vees toimub tegevus vastu takistust ning peale võimlemise tuleb ka keha tasakaalus hoida, seega saavad koormuse peaaegu kõik lihased. Füsioterapeudi juhendamisel sooritatakse 30 minuti vältel aktiivseid harjutusi, rõhku pannakse kehatunnetuse treenimisele, lõpus on venitused.

Palume tulla 10 minutit varem, et jõuaksite ennast enne basseiniminekut pesta ja riietuda.

Imikute ja väikelaste füsioteraapia basseinis: Peale sündi on vesi beebidele kõige loomulikumaks keskkonnaks. Vesi on lapsele emotsioone tekitav, treeniv ja karastav keskkond. Veekeskkonnas viibimine mõjub lapsele vaimselt ja füüsiliselt rahustavalt ning lõõgastavalt. Ujumine parandab lihaskonna tööd, siis paraneb rüht, vastupidavus, liigutuste koordinatsioon ning tasakaal, laps õpib oma keha paremini kontrollima. Imiku ujutamisega võib alustada juba esimestel elukuudel. Imik/väikelaps viibib basseinis koos lapsevanemaga. Teraapia jooksul õpetab füsioterapeut lapsele tema kehatunnetust läbi erinevate asendite ja liikumiste. Füsioteraapia kestab 30 minutit.

Veetemperatuur basseinis on 32-34 kraadi ning ruumi õhutemperatuur 26-27 kraadi. Et kõik lapsed saaksid nautida puhast vett, on vajalik imikutel kasutada ujumismähet või ujumispükse.

Aparaatne füsioteraapia: Aparaatne füsioteraapia on osa taastusravi protsessist, kus kasutatakse erinevaid elektrilisi aparaate haiguskolde mõjutamiseks. Elektriravi on üldiselt valu vaigistav, verevarustust parandav ning turset vähendav protseduur. Protseduuri pikkus sõltub konkreetsest aparaadist ning patsiendi tervislikust probleemist.

Tegevusteraapia teenus: Tegevusteraapia on inimese füüsilise- ja psüühilise seisundi mõjutamine eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu, et aidata saavutada maksimaalset toimetulekuastet igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel. Tegevusteraapia osad on: patsiendi/kliendi probleemi määratlemine, tegevuste planeerimine, tegevuste realiseerimine, erinevad tegevusteraapia meetodid.

Psühholoogiline nõustamine: Psühholoogi vastuvõtt sisaldab vastavalt kliendi vajadusele kliinilise psühholoogi vastuvõttu, psühholoogilist uuringut, individuaalset või pereteraapiat. Psühholoogiline uuring sisaldab intervjuud, testimist ja vaatlust, mis on suunatud psüühikahäire, haridusliku erivajaduse, neuropsühholoogilise häire vm. diagnostikale. Psühhoteraapia on eesmärgistatud protsess, mille käigus klient ja psühholoog koostöös mõtestavad lahti kliendi probleemi ning töötavad lahenduse suunas, rakendades teaduspõhiselt kinnitust leidnud psühhoterapeutilisi meetodeid.
Pereteraapia puhul on sellesse protsessi kaasatud kliendi perekonnaliikmed ning seda rakendatakse juhtudel, kui kliendi mure, haigus vm. probleemid mõjutavad perekonna toimimist tervikuna või pereliikmed saaks kaasa aidata nende lahendamisele.

Neuropsühholoogia: Tegeleb ajukäitumise seoste rakendusteadusega. Neuropsühholoogid kasutavad antud teadmisi hindamisel, diagnoosimisel, ravis ja/või rehabilitatsioonis patsientidega, kellel on neuroloogilised, meditsiinilised, arengulised ja psühhiaatrilised probleemid, kui ka teised kognitiivsed häired ja õpiraskused. Hindamine toimub põhiliselt neuropsühholoogiliste testidega, aga hõlmab ka patsiendi ajalugu, kvalitatiivset vaatlust ja võib kaasata tulemused ajukuvamisest ning teistest diagnostilistest meditsiiniprotseduuridest.

Logopeediline nõustamine: Logopeed taastusravis hindab laste ja täiskasvanute kommunikatsioonivõimet ja neelamisfunktsiooni, viib läbi logopeedilise kompleksuuringu ning lähtuvalt diagnoosist koostab raviplaani, viib läbi kõneravi seansid. Logopeed tegeleb arenguliste kõne- ja keelehäiretega, motoorsete kõnehäirete-, kirjaliku kõne häirete- ning kõnevoolavushäirete diagnostika ja raviga. Logopeed nõustab kõnet toetavate ja/või asendavate abivahendite (alternatiiv-kommunikatsiooni vahendid) valikul, hankimisel ja kasutamisel.

Sotsiaalne nõustamine: Sotsiaaltöötaja kaudu isikule vajaliku teabe andmine tema sotsiaalsetest õigustest ning isiku abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel, soodustamaks igapäevaeluga toimetulekut. Lähivõrgustiku aktiveerimine.

Käsimassaaž: Võimalik on valida erinevate massaažiliikide vahel: klassikaline ravimassaž on üks taastusravi komponente, mille teel võime ennetada terviseprobleeme, vähendada valu, tõsta inimese heaolutunnet. Massaaž aktiveerib eelkõige vere- ja lümfiringet, ergutab ainevahetust, parandab liigeste ja kõõluste tööd, lõõgastab hingamissüsteemi (nt. segmentmassaaž)

Spordimassaažon tugev ja intensiivne massaaź, mida tehakse kas treeningujärgselt lihastoonuse alandamiseks või enne treeningut lihastoonuse tõstmiseks. Spordimassaaź sisaldab palju venitusharjutusi lihastele.

Segmentmassaaž: on ravimassaaž ja põhineb erinevate kehasegmentide ehk konkreetsete kehapiirkondade masseerimisel, kus eesmärgiks on läbi massaaži mehaanilise ja neuroreflektoorse toime kindla elundi talitluse mõjutamine. Segmentide moodustumise aluseks on ühte siseelundit, lihasgruppi või naha piirkonda innerveerivate (närvi erutust edasi kandvate) närvide mõjuala. Iga lihast, siseelundit ning konkreetset naha piirkonda mõjutab üks kindel närv ning reeglina toetavad tema tegevust kaks naabernärvi.

Lümfimassaaž: ehk manuaalne lümfidrenaaž on nahka ja nahaaluseid kudesid mõjutav pindmine massaaž, mis stimuleerib lümfivedeliku voolu ja ergutab jääkainete eemaldumist kehast, lõdvestab ja leevendab lihaspingeid, mõjub hästi tursete, vereringehäirete ja ainevahetushaiguste puhul

Soolakamber: Peamiselt toimib õhku pihustatav soola aerosool. Idee selliseks raviprotseduuriks pärineb soolakaevandustest, mille töötajad ei põdenud hingamisteede haigusi. Soola toimel vähenevad hingamisteedes põletiku nähud, kergeneb röga väljumine, alaneb hingamisteede limaskesta turse, kahjustunud limaskesta ripsepiteeli funktsioon taastub, organismi kaitsejõud aktiveerub. Soola aerosoolil on baktereid hävitav (bakteritsiidne) ja bakterite kasvu takistav (bakteriostaatiline) toime, bakterite kinnitumine limaskestale halveneb. Soolakambris on rohkelt „-“ ioone (sarnaselt mereäärsele õhule või männimetsale) ja seetõttu on teraapia rahustava toimega.

Laavakivimassaaž: Laavakivimassaaž on suunatud eelkõige sisemise energia tasakaalustamisele. Selle massaaži aluseks on teadmine, et inimese kehal paikneb 7 tšakrat. Tšakrad on inimese keha energiakeskused. Iga tšakra vastutab teatud siseorganite töö eest ning samas ka inimese emotsionaalse seisundi eest. Laavakivimassaaži füsioloogiline eesmärk on tekitada tugev soojuseffekt, mis parandab ainevahetust, aktiviseerib immuunsüsteemi ja tekitab meelerahu ning heaolutunde.

Meemassaaž: Meemassaaž ravib ja hoiab eemale selgroohaigusi, ergutab lümfisüsteemi ja vereringet, on tselluliidivastase toimega, aitab organismist toksiine väljutada. Muudab naha elastseks ja siledaks.

Kupumassaaž: Kupumassaaž on massaažiliik, milles kasutatakse erinevast materjalist (kumm, silikoon, klaas) valmistatud ja erineva suurusega kuppe. Massaaži eripäraks on kuppude abil tekitatav vaakum, mille tulemusena saab lihaseid intensiivsemalt töödelda. Massaaž vähendab lihaspingeid, trimmib nahka, puhastab poore, vähendab tselluliiti, parandab naha funktsionaalset aktiivsust, siseorganite tööd ja verevarustust. See on hea psühhoemotsionaalse efektiga.