Laste rehabilitatsiooniprogramm “TÄHETARGAD” alustab

Rehabilitatsiooniprogramm “TÄHETARGAD” sihtgrupiks on Põlvamaa 2.-3 klassi hariduslike erivajadustega õpilased ja nende pered. Programmi “TÄHETARGAD” kontekstis võib haridusliku erivajadusega õpilast käsitleda õppurina, kellel on olulisi raskusi klassikaaslastega koos samas ruumis, samas rütmis ja samal tasemel õppimisel (eelkõige raskused lugemisel ja õigekirjas, kaasuvaks kellel lisaks õpiraskustele ilmnevad tähelepanu- ja keskendumisraskused ja/või käitumis-või sotsialiseerumisprobleemid). Sihtgruppi kuuluvatel lastel avalduvad raskused suulises ja kirjalikus kõnes, arutlus- ja meenutusoskuste, teabe struktureerimise ja arvutamisoskuse valdkonnas, mis omakorda mõjutavad laste sotsiaalset toimetulekut.

 

Programm sobib kliendile

Programm ei sobi kliendile

  • kes õpib põhikooli 2.-3.klassis;

  • kellel on väljakujunenud õpiraskused lugemise ja/või kirjutamise valdkonnas

  • kelle perekond on motiveeritud kliendi osalemisest programmis

  • kellel lisaks õpiraskustele ilmnevad tähelepanu- ja keskendumisraskused ja/või käitumis-või sotsialiseerumisprobleemid

  • kes kuulub HEV 2 sihtgruppi: spetsiifilist õppekorraldust ja ressursimahukaid tugimeetmeid vajavad õpilased – õpilased, kes tulenevalt nende puudest või muust häirest vajavad spetsiifilist eriõppe korraldust ja ressursimahukate tugimeetmete rakendamist (raske nägemispuue, kõnepuue või kuulmispuue, toimetuleku- ja hooldusõpe, lihtsustatud õpe kaasuva puudega, liikumispuue kaasuva puudega, raske psüühikahäire, kasvatuse eritingimusi vajavad õpilased).

  • kelle emakeel on eesti keelest erinev keel

Programmi eesmärk: esimese kooliastme 2.-3. klassi õpiraskustega klientide toimetuleku piirangud tavaharidussüsteemis on vähenenud ning sotsiaalne kaasatus ja toimetulek eakohaste tegevustega on suurenenud.


Alaeesmärgid:

*kliendi õpitulemused on valdavalt positiivsed;

*kliendile rakendatakse sobivaid tugimeetmeid vastavalt hinnatud vajadustele;

*klient täidab igapäevaselt koolikohustust;

*kliendi pere on teadlik, kuidas toetada kliendi osalemist meelepärases huvitegevuses;

*kliendi perel on tugivõrgustik, kelle abile ja nõule vajadusel toetuda;

*kliendil on parem rüht, kehaasendi kontroll ning koordinatsioon.

 

Oodatav tulemus kliendi jaoks:

* klient saavutab lugemise taseme, mis aitab loetut mõista;

* kliendi spetsiifiliste õigekirjavigade hulk on vähenenud;

* kliendi põhjuseta puudumiste arv on vähenenud;

* klient osaleb huvitegevuses;

* klient saab abi tugispetsialistilt (tugispetsialistide meeskonnalt)

* klient on saavutanud piisava kehalise võimekuse, toetamaks nii kirjatehniliste oskuste ja vilumuste arengut kui ka lugemisoskuse vilumuste arengut.

 

Programmis kavandatud sekkumised toimuvad 9 kalendrikuu jooksul: september 2017 – mai 2018.

Programmiperioodil (sept. 2017- mai 2018) osaleb programmis 5 haridusliku erivajadusega õpilast.

Klient (õpilane) osaleb individuaal,- pere- ja grupiteenustel, planeeritud programmi teenuste kogumaht kliendile programmiperioodil on orienteeruvalt 100 tundi.


Meeskonda kuuluvad logopeed, eripedagoog
, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut, sotsiaaltöötaja, kogemusnõustaja.


Kogu programmi vältel on oluliseks dialoogi hoidmine lapsevanemaga: lapsevanemaid kaasatakse tegevustesse ning neil on (kaas)vastutus lapse arengus ja eduelamuse tagamisel.


Kõik programmis kavandatavad sekkumised viiakse läbi AS Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskuses.


Programmi raames ei osutata majutusteenust.


Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja kõik programmi tegevused on osalejale tasuta.